Ponúkané služby:

• geodetické práce v investičnej výstavbe vrátane geometrických plánov s autorizáciou
• vytyčovanie hraníc pozemkov a objektov hnuteľných i nehnuteľných
• polohopisné a výškopisné plány
• zameranie žeriavových dráh STN EN 1090-2 (73 26 11) s autorizáciou, generálne opravy žeriavových dráh - sprostredkovanie
• zameranie oceľových konštrukcií a iných predmetov stavieb
• zameranie fasád budov
• zameranie a výpočet kubatúr
• posuny - sledovanie a vyhodnotenie
• stavebný dozor a funkciu stavbyvedúceho - sprostredkovanie